Agent czy Broker ? u kogo się ubezpieczyć?

Podejmując decyzję o ubezpieczeniu, kiedy już wiemy  jakie ubezpieczenie jest nam potrzebne, a także wybraliśmy firmę ubezpieczeniową, przychodzi moment kolejnej decyzji, kogo wybrać: Agenta ubezpieczeniowego czy Brokera?

Kim jest Agent ubezpieczeniowy?

Agent ubezpieczeniowy to najprościej mówiąc pośrednik. Osoba działająca na rzecz i w imieniu firmy ubezpieczeniowej (w zasadzie jednej, choć ostatnio pojawiła się nowa forma pośrednictwa ubezpieczeniowego, tzw. multiagenci, reprezentujący interesy kilku różnych zakładów ubezpieczeniowych).

 

 

Agent działa w interesie swojego mocodawcy czyli firmy ubezpieczeniowej, nie jest więc odpowiedzialny wobec klienta za treść umowy ubezpieczenia zawartej za jego pośrednictwem. Agent nie odpowiada także za kondycję zakładu, który reprezentuje. Agenci to najczęściej dobrze wyselekcjonowani i wyszkoleni profesjonaliści, potrafiący dobrze sprzedać produkty ubezpieczeniowe jednej firmy. Posługują się oczywiście w swojej pracy tabelami porównującymi polisy ubezpieczeniowe albo wyniki różnych firm, jednak w swojej ofercie mają pakiet ubezpieczeń tylko jednej firmy.

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to także pośrednik ubezpieczeniowy, różnica polega jednak na tym, że działa on w imieniu i na rzecz klienta, czyli osoby, która chce się ubezpieczyć.
Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym, brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna, posiadająca wydane przez organ nadzoru ubezpieczeniowego zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
Broker ubezpieczeniowy, z tytułu wykonywania działalności brokerskiej, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej.

Broker ubezpieczeniowy może wykonywać czynności brokerskie wyłącznie przez osoby fizyczne, które spełniają poniższe wymogi:

?    mają pełną zdolność do czynności prawnych,
?    nie były prawomocnie skazane za umyślne przestępstwo,
?    dają rękojmię należytego wykonywania działalności brokerskiej,
?    zdały egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych.

Broker, działając dla dobra klienta, ponosi pełną odpowiedzialność za umowy zawarte z firmą ubezpieczeniową za jego pośrednictwem.
Skorzystanie z usług brokera jest o tyle korzystne dla klienta, że wzmacnia jego pozycję przetargową w trakcie rozmów prowadzonych z zakładem ubezpieczeń. Reprezentując  grupę osób (nazywaną portfelem brokera), broker może wynegocjować określoną wysokość składki, a firmy ubezpieczeniowe gotowe są dać wiele zniżek, niedostępnych normalnie na rynku.
Siła brokera polega także na tym, że broker, nie reprezentując żadnego zakładu ubezpieczeń, może sobie pozwolić na badanie rynku i składanie ofert w imieniu klienta do różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Natomiast firmy ubezpieczeniowe, wiedząc o tym, starają się przedstawić jak najbardziej konkurencyjne stawki i jak najszerszy zakres ochrony.
Dla spółek kapitałowych istotne jest to, że składając na barki brokera ciężar obowiązków ubezpieczeniowych, zdejmują z siebie odpowiedzialność za ewentualne błędy popełnione przy konstruowaniu programu ubezpieczeniowego firmy. Zarząd może się bowiem zwolnić z odpowiedzialności dotyczącej uchybień ubezpieczeniowych, jeżeli wykaże, że przekazał prowadzenie spraw ubezpieczeniowych profesjonaliście działającemu na jego rzecz, czyli w tym przypadku brokerowi ubezpieczeniowemu, zgodnie z art. 429 Kodeksu Cywilnego.

A więc kogo wybrać? Odpowiedz zależy od decyzji klienta. Agenci najczęściej działają na rynku ubezpieczeń indywidualnych, tak więc przysłowiowy Jan Kowalski, chcąc się ubezpieczyć, zapewne trafi do agenta.
Posiadanie swojego brokera ubezpieczeniowego jest bardzo dobrze postrzegane przez zachodnie podmioty gospodarcze, gdyż na zachodzie jest to powszechną praktyką i firmy nie posiadające brokera po prostu nie wzbudzają zaufania.