Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej?

Niejakim novum na polskim rynku jest ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej. Czego dokładnie dotyczy to ubezpieczenie? Jaki zakres ochrony posiada?

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej adresowane jest przede wszystkim do osób, które chcą sobie i swojej rodzinie zapewnić możliwość korzystania z usług prawniczych na najwyższym poziomie. Ważny jest również fakt, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje swoim zakresem również osoby bliskie ubezpieczonego oraz wspólnie z nim zamieszkujące. Ubezpieczenie to dotyczy, m.in. kosztów usług adwokatów, uzyskania dokumentów stanowiących środki dowodowe, pozostałych opłat służących ochronie praw ubezpieczonego w prowadzonym przeciwko niemu postępowaniu.

Jaki jest zakres ubezpieczenia kosztów ochrony prawnej?

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują swoim klientom róże warianty, w zależności od konkretnych potrzeb. Dlatego warto zapoznać się z kilkoma ofertami, aby wybrać najlepszą. Podstawowe ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej dotyczy najczęściej dochodzenia swoich praw w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach polskiego prawa, w postępowaniach przed polskimi sądami prowadzonych z ich udziałem w charakterze powodów, w sprawach o wynagrodzenie doznanej szkody w mieniu lub na osobie.

Ponadto, zakres tego ubezpieczenia obejmuje również  obronę swoich praw, w zakresie przewidzianym w obowiązujących przepisach polskiego prawa,w postępowaniach przed polskimi sądami, organami administracji publicznej prowadzonych z ich udziałem w charakterze pozwanych, podejrzanych lub oskarżonych.
Należy jednak pamiętać, że ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe wskutek winy umyślnej ubezpieczonego.

Czego nie obejmuje swoim zakresem ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej?

Zanim zdecydujemy się na podpisanie polisy, przeczytajmy dokładnie rozdział OWU o wyłączeniach, czyli sytuacjach, kiedy nie przysługuje nam żadne odszkodowanie.

Ubezpieczenie kosztów ochrony prawnej nie obejmuje kosztów powstałych, m.in. w następstwie:

–    korzystania z usług osób nieuprawnionych do świadczenia pomocy prawnej lub wydawania
opinii w danym zakresie,
–    korzystania z usług osób, które w chwili zawarcia umowy nie posiadały prawa wykonywania
zawodu.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje także strat poniesionych, m.in.:

–  w postępowaniu wszczętym w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela, w
wyniku apelacji lub wniesienia innego środka zaskarżenia albo wznowienia postępowania, o ile
dotyczą postępowania prowadzonego przed rozpoczęciem okresu odpowiedzialności
ubezpieczyciela,
–   związanych ze świadomym zatajeniem przez ubezpieczonego informacji lub dokumentów
mogących mieć wpływ na sposób świadczenia pomocy prawnej albo przebieg postępowania,
–  w związku z obroną przed roszczeniami krewnych lub powinowatych ubezpieczonego albo
osób prowadzących z nim wspólne gospodarstwo domowe,
–   w związku z korzystaniem przez ubezpieczonego z pomocy prawnej osób przez niego
zatrudnionych, o ile dana czynność mieściła się w zakresie ich obowiązków,
–   w postępowaniu wszczętym w związku z wykonywaniem zawodu,  prowadzeniem
działalności,
–   w postępowaniu wszczętym w związku z naruszeniem praw autorskich, licencji, znaków
towarowych, własnością intelektualną.

Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Ubezpieczenie, które kupujemy nakłada na nas pewne obowiązki, które warunkują wypłatę odszkodowania czy zwrot poniesionych kosztów, dlatego należy się z nimi szczegółowo zapoznać. W razie zaistnienia zdarzeń mogących spowodować powstanie strat objętych ubezpieczeniem, do obowiązków ubezpieczonego należy, m.in. niezwłoczne zawiadomienie towarzystwa ubezpieczeniowego o wszelkich okolicznościach stanu faktycznego oraz podjęcie aktywnej współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na odpowiedzialność ubezpieczyciela lub ustalenie rozmiaru strat. Następnie, należy zastosować się do zaleceń ubezpieczyciela, udzielić mu informacji i pełnomocnictw niezbędnych do prawidłowej likwidacji szkody.