Ogólne Warunki Ubezpieczeń (OWU)

Większość skarg, wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych, dotyczy ubezpieczeń komunikacyjnych. Wynika to z faktu, że są to najczęściej kupowane ubezpieczenia. Warto dokładnie przyjrzeć się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia OC (OWU) przed jego wykupieniem, ponieważ przeoczenie szczegółów może spowodować trudności w momencie dochodzenia praw przy likwidacji szkody.

Najczęściej spotykane problemy

Okazuje się, że najczęściej problemy występują w następujących kwestiach:

? Nieterminowe wypłacanie odszkodowania
? Utrudnianie bądĽ odmowa dostępu do dokumentów gromadzonych przez ubezpieczyciela w trakcie postępowania szkodowego

Warto pamiętać, że na wypłatę części bezspornej odszkodowania, towarzystwo ubezpieczeniowe, zgodnie z OWU ma 30 dni od daty wystąpienia szkody i nie należy wcześniej się denerwować. Dopiero po tym terminie warto wszcząć odpowiednie kroki. Natomiast utrudnianie dostępu do dokumentacji może się okazać nie do przeskoczenia.

Kiedy i w jakiej formie można wymówić umowę OC u dotychczasowego ubezpieczyciela?

Według prawa można to zrobić nie póĽniej niż dzień przed upłynięciem roku trwania polisy, czyli jeśli jest ubezpieczenie zawarliśmy 19 kwietnia, to najpóĽniej 18 kwietnia następnego roku trzeba dostarczyć towarzystwu ubezpieczeniowemu pismo wypowiadające umowę ubezpieczenia OC. Pismo uznaje się za dostarczone, jeśli wyślemy je faksem, pocztą elektroniczną czy listem poleconym lub przekażemy agentowi ubezpieczeniowemu. Dobrze jest sprawdzić w OWU, czy firma ubezpieczeniowa uzna wymówienie przesłane pocztą licząc od daty na stemplu, czy raczej ważna będzie data dotarcia pisma do firmy.

Co jeszcze sprawdzić w OWU?

Niezbędne jest dokładne sprawdzenie, jaki zakres zdarzeń jest objęty ubezpieczeniem. Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej ubezpieczają od następstw wypadków drogowych, uszkodzeń pojazdu przez osoby trzecie, kradzieży, pożarów lub wybuchów, huraganów, gradu, piorunu.

Firmy ubezpieczeniowe oferują także usługę Assistance

Wiele towarzystw ubezpieczeniowych zastrzega sobie jednak wyłączenie z umowy ubezpieczeniowej kradzieży pojazdu na terenie byłego ZSRR.
Jeżeli naszym samochodem nie jeĽdzi tylko jeden kierowca, zwróćmy uwagę na zapisy dotyczące zmniejszenia odszkodowania w zależności od wieku kierującego, bądĽ zapis mówiący o udziale własnym za wypadki spowodowane przez młodych kierowców.
Jeżeli zgłasza się kradzież auta, ubezpieczyciele mogą zażądać kompletu oryginalnych kluczyków. Można mieć kłopoty z uzyskaniem odszkodowania przy ich braku.
Sprawdzić należy także, do jakiej kwoty pokrywane są przez ubezpieczyciela koszty holowania i gdzie, zgodnie z OWU, zostanie odstawione auto: do domu, do warsztatu, do najbliższego warsztatu wskazanego przez ubezpieczyciela, czy na parking.
Poza tym, warto sprawdzić, czy osoba poszkodowana przez może liczyć na holowanie z naszej polisy, jaki jest zapis dotyczący zniszczonych części samochodu i czy zostaną zastąpione oryginalnymi oraz czy naprawa pojazdu odbędzie się w autoryzowanym salonie samochodowym.
Zwrócić uwagę należy także na fakt, że towarzystwa ubezpieczeniowe robiąc kosztorys potrącają koszty amortyzacji, przyjmują więc często za niskie koszty robocizny oraz najniższe ceny części zamiennych, ponadto nie uwzględniają podatku VAT.