Po co jest obowiązkowe ubezpieczenie OC?

Po co są ubezpieczenia komunikacyjne? Czy można z nich zrezygnować? Co się stanie, jeżeli nie wykupimy obowiązkowego ubezpieczenia OC? W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na te i jeszcze inne pytania związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi.

Ubezpieczenie OC

Najpowszechniej znanym rodzajem ubezpieczenia obowiązkowego jest ubezpieczenie OC (odpowiedzialności cywilnej) posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody, wynikające z użytkowania tych pojazdów. Ubezpieczenie to gwarantuje odszkodowanie osobom poszkodowanym w kolizjach i wypadkach. Mechanizm ubezpieczenia sprowadza się do tego, że właściciel samochodu zawiera umowę z firmą ubezpieczeniową, która za określoną składkę bierze na siebie ciężar wypłacenia sumy odszkodowania, jeśli ubezpieczający spowoduje zdarzenie, w wyniku którego  nastąpi śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia osoby poszkodowanej lub też utrata, zniszczenie bądĽ uszkodzenie jego mienia.

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkodę powstałą:

?  przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu,
?  bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu,
?  podczas zatrzymania, postoju lub garażowania.

Kiedy należy zawrzeć umowę ubezpieczenia OC?

Przepisy precyzyjnie określają czas, kiedy właściciel pojazdu jest zobowiązany do zawarcia takiej umowy. W Ustawie czytamy, że powinno to nastąpić:

?  najpóĽniej w dniu rejestracji pojazdu mechanicznego, z wyjątkiem pojazdów historycznych,
?  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, oraz pojazdów historycznych,
?  przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie posiada ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
?  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego motoroweru i przyczepy, które nie zostały zarejestrowane,
?  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów wolnobieżnych, z wyłączeniem pojazdów wolnobieżnych będących w posiadaniu rolników posiadających gospodarstwo rolne i użytkowanych w związku z posiadaniem tego gospodarstwa, oraz pojazdów historycznych, które nie zostały dopuszczone do ruchu,
?  przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
?  najpóĽniej w dniu ustania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń,
?  najpóĽniej w dniu rozwiązania się dotychczasowej umowy.

Umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych może być  zawarta przed rejestracją pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru i przyczepy. W takim przypadku posiadacz pojazdu mechanicznego, na żądanie zakładu ubezpieczeń, jest zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego tego pojazdu lub wyciąg ze świadectwa homologacji, albo odpis decyzji zwalniającej z konieczności uzyskania homologacji na dany pojazd mechaniczny.

Co się dzieje, kiedy nie dopełnimy obowiązku wykupienia polisy OC?

W przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w terminach przewidzianych ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na osobę, która nie dopełniła niedopełniający tego obowiązku nakładana jest opłata przewidziana w art. 88 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wniesienie tej opłaty nie zwalnia z obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia.

Jeżeli posiadacz kierujący pojazdem mechanicznym nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia auta, a spowoduje kolizję lub wypadek i spowodował nim szkodę innym osobom, obowiązek wypłacenia odszkodowania przejmie na siebie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, jednakże kwota wypłacona przez Fundusz będzie wyegzekwowana od sprawcy wypadku. Kwota wypłaconego przez Fundusz odszkodowania podlega bowiem zwrotowi.

Dochodzenie przez Fundusz zwrotu odszkodowania (regresu) w razie braku dobrowolnej jego zapłaty następuje w drodze postępowania sądowego. Kwota roszczenia ulega zwiększeniu o przysługujące Funduszowi odsetki za zwłokę, jak też koszty postępowania sądowego.
Dochodzenie opłaty za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia obowiązkowego – przy braku dobrowolnej wpłaty – prowadzone jest w trybie egzekucji administracyjnej.