Ubezpieczenia dla Aptek

Na rynku ubezpieczeń dostępne są najróżniejsze ubezpieczenia przeznaczone dla aptek i farmaceutów. Zazwyczaj są to osobne ubezpieczenia od pojedynczych ryzyk. Zdarzają się także odpowiednie klauzule, które są włączane do pakietów ubezpieczeń dla przedsiębiorców. Warto zainteresować się takim rozwiązaniem, które opracowane jest specjalnie z myślą o właścicielach aptek. Zapewnia ono kompleksową ochronę przed wieloma zagrożeniami dla branży farmaceutycznej.

Prowadzenie apteki wiąże się najczęściej z podwójną odpowiedzialnością. Z jednej strony  farmaceuta dba o dobro klientów, a z drugiej utrzymuje firmę w dobrej kondycji finansowej. Warto więc zadbać o takie ubezpieczenie, które będzie pomocne w razie najróżniejszych wypadków.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczeniem kompleksowym można objąć różne rzeczy ruchome znajdujące się na wyposażeniu apteki, takie jak:
–  szyby,
–  urządzenia i wyposażenie,
–  przedmioty należące do pracowników ubezpieczającego,
–  rzeczy osób trzecich (np. przedmioty leasingu),
–  maszyny i urządzenia przenośne,
–  gotówkę,
–  środki obrotowe,
–  nakłady inwestycyjne.

Ochrona ubezpieczeniowa może dodatkowo zostać rozszerzona o:

1.ubezpieczenie NNW,
2.ubezpieczenia kosztów dodatkowych związanych z utylizacją zniszczonych leków oraz bezpośrednie konsekwencje finansowe utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków przez powołany ustawą organ nadzorujący refundację,
3.ubezpieczenie elektroniki (na bazie wszystkich ryzyk),
4.ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (obejmuje szkody osobowe i rzeczowe),
5.możliwość rozszerzenia o OC zawodową farmaceutów i OC za produkt.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie może chronić przed finansowymi skutkami następujących zdarzeń:

–  pożar,
–  eksplozja,
–  uderzenie pioruna,
–  huragan i grad,
–  dym i sadza,
–  uderzenie pojazdu mechanicznego,
–  fala dĽwiękowa,
–  powódĽ,
–  deszcz nawalny,
–  trzęsienie ziemi,
–  obsunięcie ziemi,
–  lawina,
–  napór śniegu,
–  woda wodociągowa,
–  kradzież z włamaniem,
–  celowe uszkodzenie,
–  zamieszki wewnętrzne,
–  wszystkie ryzyka urządzeń elektronicznych.

Zakres ubezpieczenia dla aptek może być bardzo szeroki. Trudno wskazać na ryzyka zagrażające prowadzonej działalności, które nie byłyby wymienione powyżej. Ubezpieczenie zapewnia ochronę zarówno przed działaniem sił przyrody, jak i ryzykami innych zdarzeń nagłych (np. pożar, eksplozja, uderzenie pojazdu mechanicznego, awaria wodociągu). Dość nietypowym rozwiązaniem jest objęcie ubezpieczeniem finansowych skutków celowego uszkodzenia oraz zamieszek wewnętrznych. Z celowym uszkodzeniem będziemy mieli do czynienia wtedy, gdy na przykład ktoś specjalnie rzuci kamieniem w szybę. Natomiast ryzyko zamieszek wewnętrznych może zaistnieć np. w sytuacji, gdy do apteki wejdą kibice wracający z meczu i rozpoczną między sobą w aptece bójkę, powodując przy tym szkody w ubezpieczonym mieniu.

Dodatkowe koszty pokrywane przez ubezpieczyciela

Są to koszty, które mogą wystąpić w związku z wystąpieniem zdarzenia ubezpieczeniowego, takie jak:

1.koszty zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej skutków,
2.koszty związane z niezbędnymi pracami: rozbiórką, porządkowaniem, uprzątnięciem oraz ze zmianami budowlanymi,
3.koszty dodatkowe po zaistnieniu szkody (za opłatą dodatkowej składki): koszty przeniesienia i wyniesienia ubezpieczonych rzeczy do lokali zastępczych, czasowe użytkowanie obcych działek, pomieszczeń, urządzeń, działania niezbędne w celu informowania klientów.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy. Jest to okres stosowany przez wielu ubezpieczycieli przy pakietach dla przedsiębiorców. Ubezpieczenie dla aptek zapewnia pełną ochronę zarówno farmaceutom, jak i ich klientom. Produkt ten został stworzony specjalnie z myślą o nich. Dlatego też ubezpieczenie obejmuje typowe ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży farmaceutycznej. Dużym plusem jest to, że ubezpieczający sam decyduje, jakie ryzyka będzie chciał włączyć do umowy ubezpieczenia. Dzięki temu nie przepłaca za ubezpieczenie.