Ubezpieczenie cargo krajowe

Ubezpieczenie Cargo jest ubezpieczeniem mienia w transporcie. Oferowane jest głównie przez największych ubezpieczycieli na rynku polskim. Można nim objąć towar zarówno w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym, jak i śródlądowym. Pozwala uniknąć konsekwencji utraty, ubytku lub uszkodzenia towaru. Zazwyczaj ubezpieczenie to jest produktem oferowanym przez firmy ubezpieczeniowe w kilku wariantach. Do tego dochodzi bardzo precyzyjne wymienienie ryzyk oraz ich wyłączeń. To wszystko powoduje, iż porównanie ogólnych warunków umów poszczególnych ubezpieczycieli jest dosyć trudne.

Jak zwykle, towarzystwa ubezpieczeniowe wychodzą do klienta z kilkoma wariantami ubezpieczenia – na takie działanie większość z nas reaguje ostrożnie, obawiając się niepotrzebnych wydatków. Po części jest to zrozumiałe, ale czy właściwe? Wiadomo, że w żadnej dziedzinie życia, czy to prywatnej czy zawodowej, nie ma złotego środka, w takim wypadku najlepiej odszukać produktu, który spełni oczekiwania najpełniej.

Na co zwrócić uwagę wybierając ubezpieczenie?

Przede wszystkim – od jakich zdarzeń losowych i w jakich przypadkach działa ubezpieczenie. Pamiętać należy o bezwzględnym przestrzeganiu podanej w deklaracji trasy przewozu, jeżeli zmieniona zostanie droga dostarczenia i dojdzie do nieprzewidzianego zdarzenia, ubezpieczyciel, bazując na danych podanych przez klienta, nie wypłaci odszkodowania. Innymi słowy – jadąc z Poznania do Wrocławia omijajmy Warszawę.

Uderzenie przedmiotu w środek transportu, wandalizm, wypadek środka transportu, zapadanie się ziemi, pożar, powódĽ to najczęstsze zagrożenia na jakie narażone jest cargo i aby zabezpieczyć przewożone mienie wystarczy pakiet podstawowy. Często w standardowej polisie składowanie towaru ubezpieczone jest na okres 14 dni na trasie przewozu, natomiast załadunek oraz rozładunek wymaga kupienia dodatkowej opcji.

Trzy warianty ubezpieczenia

Ubezpieczyciele oferują 3 zakresy ubezpieczenia: podstawowy, rozszerzony i pełny.

Zakres podstawowy:

?    zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódĽ, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)
?    wypadek środka transportu
?    uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku

Zakres rozszerzony:

?    zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódĽ, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi)
?    wypadek środka transportu
?    rabunek (rozbój)
?    kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego
?    uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku

Zakres pełny:

?    Zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku.

Czego nie można ubezpieczać?

Niestety, przy ubezpieczeniu Cargo, firmy ubezpieczeniowe stosują bardzo wiele wyłączeń. Na pewno zmniejsza to ochronę przedsiębiorcy. Jednak wielu wyłączeń można uniknąć. Chociażby przez wybór transportu. Wiele wyłączeń zależnych jest z tym, czy korzystamy z transportu własnego czy wynajętego. Zdecydowanie więcej wyłączeń dotyczy transportu własnego. Jednakże, nie oznacza to, że wynajęcie transportu obcego jest korzystniejsze. Nawet wtedy przedsiębiorca może nie dostać odszkodowania, bo na przykład ubezpieczyciel stwierdzi, że ubezpieczający nie dochował należytej staranności. Dlatego też, posiadając zaufanych pracowników oraz odpowiednie i sprawne technicznie środki transportu, przedsiębiorca w zasadzie nie ponosi wielkiego ryzyka utraty prawa do odszkodowania.

Najczęściej ochroną ubezpieczeniową nie są objęte:

?    rzeczy w przewozie związanym z wykonywaniem handlu obwoĽnego lub obnośnego
?    wartości pieniężne
?    żywe zwierzęta
?    dokumenty
?    bagaż osobisty
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia, powstałe wskutek winy umyślnej  lub rażącego niedbalstwa ubezpieczającego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność
?    ubytek naturalny lub zwykłe zużycie przedmiotu ubezpieczenia
?    utrata informacji zapisanych na jakiegokolwiek rodzaju nośnikach danych i nośnikach informacji
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia powstałe wskutek wady ukrytej przedmiotu ubezpieczenia lub jego naturalnych właściwości
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia  powstałe na skutek niewłaściwego opakowania, oznakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia powstałe na skutek złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia powstałe wskutek działania energii jądrowej lub skażenia radioaktywnego
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek działań wojennych, zamieszek wojennych etc.
?    szkody powstałe  wskutek opóĽnienia dostawy
?    utrata, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nietrzeĽwości lub odurzenia kierowcy innymi środkami, po których prowadzenie środka transportu jest zabronione lub niewskazane.

Prawdopodobnie, określając takie obostrzenia, ubezpieczyciele kierują się przekonaniem, że właściciele firm przewozowych są osobami w pełni świadomymi odpowiedzialności z racji pełnionych funkcji i ten punkt odniesienia określa odpowiedzialność obu stron. Nie można oczekiwać, że  w tak niebezpiecznej gałęzi gospodarki towarzystwa ubezpieczeniowe będą ryzykować, zawierając umowy lekkomyślnie. Najlepszym zabezpieczeniem, oprócz ubezpieczenia, jest rzetelność przewoĽnika, który na wypadek nieszczęścia nie obawia się o swój towar, gdyż wykupił polisę i przestrzegał wszelkich warunków umowy.