Ubezpieczenie maszyn i urządzeń budowlanych

Właściciele dużych firm, ale także tych mniejszych są w pełni świadomi, że awaria jednej maszyny może spowodować szereg problemów prowadzących do poważnych strat. Sprawność i wydajność maszyn jest dla nich czynnikiem o kluczowym znaczeniu. Eksploatacja maszyn wiąże się nierozerwalnie z ryzykiem wystąpienia awarii lub uszkodzenia. Ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk zapewnia ochronę właścicielowi lub użytkownikowi parku maszynowego w przypadku wystąpienia takich szkód. Doświadczenie uczy, że na ubezpieczeniu maszyn nie warto oszczędzać.

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny i urządzenia po zainstalowaniu w miejscach wskazanych w umowie ubezpieczenia oraz po zakończeniu testów i prób eksploatacyjnych. Maszyny i urządzenia są objęte ochroną podczas eksploatacji, napraw lub remontów oraz montażu, demontażu a także podczas związanych z naprawami lub remontami transportów wewnątrz zakładowych. Na wniosek ubezpieczającego i po opłaceniu dodatkowej składki ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także zainstalowane na stałe i nie podlegające wymianie przez użytkownika nośniki danych (odczytywane maszynowo), stanowiące część ubezpieczonych maszyn i urządzeń oraz dane na nich zgromadzone, jeżeli są konieczne do prawidłowego funkcjonowania tych maszyn i urządzeń.

Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej?

Ubezpieczenie jest skonstruowane według standardu „od wszystkich ryzyk”, czyli ochroną ubezpieczeniową objęte są wszelkie szkody materialne spowodowane przez nagłe, nieprzewidziane i niezależne od Ubezpieczającego zdarzenia powodujące konieczność odtworzenia, naprawy, wymiany lub ponownego zakupu zniszczonych, uszkodzonych albo utraconych maszyn lub urządzeń – z zastrzeżeniem wyłączeń ujętych w OWU, które różni się w zależności od ubezpieczyciela. Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu przedmiotu ubezpieczenia zaistniałe na skutek nagłego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia bądĽ polisie. W szczególności ochrona obejmuje szkody będące skutkiem:

– błędów w projektowaniu lub konstrukcji,
– błędów popełnionych w trakcie produkcji maszyny lub urządzenia oraz użycia do produkcji niewłaściwego bądĽ wadliwego materiału,
– błędy w obsłudze maszyn i sprzętu powodujące np. kolizje na placu budowy, przewrócenie się maszyny, upadek do wykopu itp.,
– powódĽ, deszcz nawalny, działanie wiatru, bezpośrednie uderzenie pioruna, grad, obsunięcie się ziemi oraz lawina,
– kradzież z włamaniem, rabunek,
– zniszczenia przez osoby trzecie,
– ogień, eksplozja, upadek statku powietrznego, zalanie wodą lub innymi płynami z instalacji znajdujących się w miejscu ubezpieczenia.
– eksploatacji, w wyniku: niewłaściwej obsługi, wandalizmu, rozerwania wskutek siły odśrodkowej, braku działania lub wadliwego działania urządzeń sygnalizacyjnych, pomiarowych lub zabezpieczających, niedoboru wody w kotłach maszyn parowych, nadmiernego ciśnienia, zwarcia, przepięcia i innych przyczyn elektrycznych, poluzowania się części, dostania się ciała obcego.

Maszyny (urządzenia) wymienione w umowie objęte są ochroną w miejscu określonym umowie podczas: eksploatacji, przestoju, konserwacji, czyszczenia, naprawy, remontu, demontażu i ponownego montażu w celu wykonania w/w czynności, transportu związanego z w/w czynnościami w miejscu ubezpieczenia.

Obowiązki ubezpieczającego, czyli ABC błędów, jakich się wystrzegać, aby otrzymać ewentualne świadczenia

Podczas podpisywania polisy nie ukrywać żadnych informacji mających wpływ na awaryjność urządzeń. Zawiadomić pisemnie towarzystwo o zaistniałych usterkach i awariach. Przestrzegać praw i przepisów budowlanych, przepisów Państwowej Inspekcji Pracy, przepisów o budowie i eksploatacji urządzeń technicznych oraz zaleceń producenta w zakresie montażu, warunków eksploatacji i sposobu użytkowania maszyn i urządzeń objętych umowa, jak również wykonywania dozoru technicznego nad ubezpieczonym mieniem

Ustalenie wysokości odszkodowania

Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla każdej maszyny (urządzenia) oddzielnie, według ceny zakupu lub naprawy maszyn (urządzeń) tego samego rodzaju, typu, mocy lub wydajności z uwzględnieniem kosztów transportu, montażu, opłat celnych, podatków (jeżeli maja zastosowanie przy ustalaniu sumy ubezpieczenia). Ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia w wyniku dokonania własnych ustaleń, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sądu.