Ubezpieczenie ochrony prawnej dla rolników

Ubezpieczenie ochrony prawnej w Polsce nie doczekało się jeszcze wielkiej kampanii promocyjnej, nie jest też szeroko znane wśród potencjalnych klientów. Firmy ubezpieczeniowe podchodzą nieufnie do tego produktu. Choć ubezpieczenia te są na polskim rynku ciągle nowe, to ich sukces w krajach europejskich uzmysławia polskim pośrednikom ubezpieczeniowym potrzebę zapoznania się oraz szybkiego wdrożenia ich do sprzedaży w Polsce.

Rolnicy i przedsiębiorcy rolni to jedna z pierwszych grup, która może skorzystać z dobrodziejstw nowych przepisów Unii Europejskiej. Unia to jednak nie tylko nowe Ľródła dochodów, lecz także skomplikowany system prawny. Skorzystanie z przepisów dla przeciętnego rolnika może się okazać trudne. Pomoc adwokata czy radcy prawnego może się okazać w tym zakresie nieodzowna.

Przenoszenie przepisów prawa europejskiego do polskiego systemu prawnego wywołuje niepokój wśród polskich rodzin, przedsiębiorstw oraz gospodarstw rolnych, którego główną przyczyną jest mała wiedza o tym, jakie przepisy obecnie obowiązują.

Cel ubezpieczenia ochrony prawnej

Rolnicy w Polsce od wielu lat przyzwyczajeni byli do systemu obowiązkowych ubezpieczeń, zwłaszcza do ochrony odpowiedzialności cywilnej, która z biegiem czasu stała się na polskiej wsi powszechna i akceptowana.
Ubezpieczenie OC nie pomaga jednak, kiedy sam ubezpieczony poniesie szkodę, której naprawienia domaga się od strony przeciwnej. Ubezpieczony potrzebuje więc pomocy prawnika, który pomoże mu w dochodzeniu odszkodowania na drodze pozasądowej, bądĽ w razie konieczności poprowadzi sprawę na drodze sądowej. Taką pomoc ubezpieczony rolnik może otrzymać nieodpłatnie dzięki ubezpieczeniu ochrony prawnej.
Ubezpieczenie ochrony prawnej oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wzajemnie się uzupełniają. Tam gdzie kończą się obowiązki ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej, zaczynają się obowiązki ubezpieczyciela ochrony prawnej.

W jakich sprawach pomaga ubezpieczenie ochrony prawnej

Ubezpieczyciel ochrony prawnej ponosi koszty adwokata oraz koszty sądowe, tak aby ubezpieczony mógł domagać się naprawienia szkody przez sprawcę, bez narażania się na ryzyko ponoszenia związanych z tym kosztów. Ma to zastosowanie przy dochodzeniu odszkodowania na podstawie ustawowych postanowień dotyczących odpowiedzialności cywilnej i pomaga w uzyskaniu należnego odszkodowania od sprawcy szkody z jego ubezpieczenia OC.

Kiedy takie przypadki mogą mieć miejsce? Jeżeli pojazd osoby trzeciej spowoduje szkodę na terenie gospodarstwa, gdy dziecko rolnika zostanie potrącone przez pojazd lub gdy rolnik w każdym innym przypadku będzie chciał dochodzić należnych roszczeń cywilnych. Ubezpieczenie ochrony prawnej ma także zastosowanie w każdym poważnym i skomplikowanym problemie prawnym, np. w przypadku dochodzenia roszczeń od fabryki, która zanieczyściła swoim działaniem zbiory, zatruła pszczoły czy też spowodowała choroby albo spadek pogłowia zwierząt gospodarskich. Jest to jedyne ubezpieczenie, które pomoże rolnikowi gdy błędna decyzja pracownika organu administracyjnego narazi go na powstanie szkody, chociażby w przypadku złego ustalenia wysokości przysługujących dopłat bezpośrednich.

Ochrona prawna przysługuje ubezpieczonemu także w innych gałęziach prawa – w sprawach karnych. Spowodowanie wypadku drogowego często kończy się skierowaniem sprawy do sądu. Objęte ochroną ubezpieczeniową są także inne wykroczenia lub przestępstwa, takie jak: nadmierna prędkość, czy jazda w stanie nietrzeĽwym. W ramach tego świadczenia firma ubezpieczeniowa poniesie koszty obrony ubezpieczonego, gdy zostanie przeciwko niemu wszczęte postępowanie karne.

Oprócz wyżej wymienionych świadczeń ochrony prawnej istnieje także szereg innych dziedzin prawa, które podlegają ochronie ubezpieczeniowej. Należą do nich koszty dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniem wynikającym z umów dotyczących kupna lub naprawy pojazdów mechanicznych, nieterminowych dostaw oraz sporów z umów najmu oraz dzierżawy nieruchomości.

Kto ubezpiecza ochronę prawną rolników

Jak dotąd ofertę ochrony prawnej rolników posiada w Polsce tylko jedno towarzystwo ubezpieczeniowe. Oferuje ono szeroką i tanią ochronę, zachowując jednocześnie wysoką jakość produktu i likwidacji szkód. W przyszłości do grona ubezpieczycieli ochrony prawnej dla rolników dołączą z pewnością także inne firmy, ponieważ jest to rozwojowy produkt, a świadczy o tym rosnący popyt oraz zainteresowanie rolników.