Ubezpieczenie statków morskich

Żegluga to jeden z najstarszych rodzajów transportu. Statkami morskimi i śródlądowymi przewozi się głównie surowce o dużej objętości i masie, ponieważ koszty transportu dużej ilości towarów na znaczne odległości są niskie. Jednak na morzu czeka  wiele niebezpieczeństw – sztormy, zdradliwe rafy i mielizny, dlatego warto pomyśleć o ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie kierowane jest do armatorów morskich jednostek pływających, stoczni remontowych i budowlanych, platform wiertniczych na morzu. Rozróżniamy następujące rodzaje ubezpieczeń morskich:

– Ubezpieczenie casco jednostek żeglugi morskiej i portowej,
– Ubezpieczenie casco morskich platform wiertniczych,
– Ubezpieczenie OC armatora z tytułu eksploatacji jednostek pływających oraz platform wiertniczych,
– Ubezpieczenie OC stoczni z tytułu wykonywania remontów jednostek pływających,
– Ubezpieczenie jednostek pływających w budowie,
– Ubezpieczenie NNW członków załóg jednostek pływających,
– Ubezpieczenie rzeczy osobistych członków załóg jednostek pływających.

Ubezpieczenie casco jednostek żeglugi morskiej i portowej

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla armatorów jednostek floty handlowej, rybackiej i ratowniczej oraz obsługi portów. Zapewnia ochronę na wypadek szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu jednostek pływających. Szkody te mogą być spowodowane przez: działanie siły wyższej, ogień, kradzież, wojnę, strajk, piractwo, kolizje, wypadki przeładunkowe, wybuch kotłów, urwanie wału, wadę materiału w maszynie lub kadłubie czy błąd załogi statku.

Ubezpieczenie casco morskich platform wiertniczych

Ubezpieczeniem objęte są platformy wiertnicze wraz z wyposażeniem wiertniczym, znajdujące się w trakcie eksploatacji. Ubezpieczenie obejmuje obejmuje:

– stratę całkowitą i szkody częściowe platformy i sprzętu wiertniczego powstałe w czasie eksploatacji, postoju w porcie lub stoczni;
– koszty związane z przywróceniem szybu pod kontrolę po niekontrolowanym wybuchu zaistniałym w szybie, jak również koszty wykonania nowego odwiertu lub przywrócenia do użytku uszkodzonego szybu.

Ubezpieczenie OC armatora z tytułu eksploatacji jednostek pływających oraz platform wiertniczych

Zapewnia  armatorowi jednostki pływającej lub firmie eksploatującej statek powietrzny ochronę przed skutkami roszczeń osób trzecich.

Ubezpieczenie OC stoczni z tytułu wykonywania remontów jednostek pływających

Ochroną objęte są szkody wyrządzone w remontowanych jednostkach, a także: szkody w ładunku znajdującym się na remontowanym statku, zniszczenie w maszynach i urządzeniach zamontowanych na remontowanym statku, straty powstałe w następstwie uszkodzenia ciała lub śmierci pracowników zatrudnionych w czasie prac remontowych, zniszczenia wyrządzone w czasie rejsów próbnych remontowanych jednostek

Ubezpieczenie jednostek pływających w budowie

Ubezpieczenie budowy jednostki pływającej ma na celu zapewnienie inwestorowi i wykonawcy ochrony przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń, które mogą zakłócić lub uniemożliwić proces jej powstawania. Jest to jedno z podstawowych ubezpieczeń stoczni budowlanych.

Ubezpieczenie NNW członków załogi jednostek pływających

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osoby, które w danym rejsie stanowią załogę jednostek pływających. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków kierownika oraz członków załogi jednostek pływających, zaistniałych w czasie rejsu lub w czasie pływania.

Ubezpieczenie rzeczy osobistych załóg statków morskich i innych jednostek pływających

Ubezpieczeniem objęte są rzeczy osobiste członków załogi jednostki pływającej, przeznaczone do użytku własnego oraz wykonywania zawodu W ramach tego ubezpieczenia Ubezpieczyciel  odpowiada za zniszczenie i uszkodzenie rzeczy osobistych członków załóg jednostek pływających, które wydarzyły się podczas:

– pełnienia służby na jednostce, zarówno na morzu, jak i podczas pobytu jednostki w porcie;
– repatriacji;
– pobytu za granicą po wyokrętowaniu za zgodą kapitana statku;
– drogi do pracy i z pracy.

Wady i zalety transportu morskiego

Do głównych zalet transportu morskiego możemy zaliczyć: daleki zasięg, bardzo duża ładowność, transportowany może być każdy rodzaj towaru, małe zagrożenie oraz to, że jest tani. Rozróżniamy następujące wady tego transportu mianowicie: powolny, podczas katastrof tankowców dochodzi do zanieczyszczenia wód, obsługuje tylko obszary nadmorskie, jest uzależniony od pogody, konieczność przeładunków, ryzyko zniszczenia ładunków podatnych na wilgoć, konieczność budowy kosztownych portów.