Ubezpieczenie upraw rolnych

Dołączenie Polski do Unii Europejskiej miało wielu zwolenników, jak i przeciwników. Tymi drugimi byli przede wszystkim rolnicy, de facto Ci, którym najłatwiej uzyskać dotację. Od 1 lipca 2008 roku mają oni obowiązek ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Warto uzyskać więcej informacji na temat tego ubezpieczenia.

Podstawowe informacje

Jak zostało wyżej wspomniane, dla rolników, którzy otrzymują dotację z Unii ubezpieczenie w Polsce jest obowiązkowe. Ci, którzy tego nie zrobią, zobowiązani są do opłacenia kary. Jest ona wyznaczana na takich warunkach: 1ha upraw rolnych będzie odpowiadał karzę 2 Euro. Kara będzie przeznaczana na rzecz gminy, odpowiedniej do zamieszkania rolnika. Zakres tego ubezpieczenia będzie obejmował szkody wywołane przez grad, złe skutki przezimowania, skutki wiosennych przymrozków. Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy. Kontrolę nad tym, czy składki są rzeczywiście płacone sprawuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wyegzekwowanie kary jest niemożliwe gdy:

– minister nie zawrze właściwej do spraw rolnictwa umowy w sprawie dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
– rolnik nie zawrze umowy ubezpieczenia obowiązkowego z nie swojej winy. Wystarczy, że dostanie pisemną odmowę od co najmniej dwóch towarzystw ubezpieczeniowych (muszą one mieć zawartą z ministrem do spraw rolnictwa umowę w sprawie dopłat).


Zakres ubezpieczenia upraw rolnych.

Ubezpieczenie upraw rolnych, jak sama nazwa wskazuje, dotyczy przede wszystkim ochrony upraw (zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów itp.). Jednak nie tylko, zakres tego ubezpieczenia dotyczy również zwierząt hodowlanych (bydło, konie, owce, kozy, drób i świnie itp.). Ubezpieczenie pod względem ochrony upraw i zwierząt hodowlanych obejmuje szkody wyrządzone przez huragan, powódĽ, nawałnicę, pożar, gradobicie, uderzenie pioruna, suszę, obsunięcie się ziemi. W przypadku upraw rolnych należy wspomnieć jeszcze o ujemnych skutkach przezimowania oraz przymrozkach wiosennych. Jeśli chodzi o zwierzęta hodowlane to należy dodać, że zakres również obejmuje szkody w związku z przymusowym ubojem.

Dopłaty z budżetu państwa

Rząd wyszedł naprzeciw rolnikom i postanowił od 2006 roku sukcesywnie wprowadzać system dofinansowania do składek ubezpieczeniowych rolników. Aby zaistniała możliwość dopłaty z budżetu państwa, ubezpieczenie musi mieć zakres, jak wyżej wymieniony. Poziom dopłat (ustalony w 2008 roku): 50% wysokości składki do 1ha upraw rolnych oraz 50% wysokości składki do 1 zwierzęcia hodowlanego. Jednak jest limit. Dopłatę może uzyskać rolnik, którego pole ma maksymalną wielkość 300 ha. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł z czterema zakładami ubezpieczeń umowy w sprawie dopłat ze środków budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia w 2008 r. umów ubezpieczenia z producentami rolnymi od ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych w rolnictwie.

Ubezpieczenie upraw rolnych

Warto postawić pytanie, dlaczego ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowe. Wprowadzenie obowiązku ubezpieczenia upraw rolnych jest konieczne w związku z unijnym obowiązkiem posiadania polisy. Zakres ubezpieczeniowy w szczególności dotyczy licznych wypadków wywołanych przez siły natury, takie jak huragan, gradobicie (szczególnie niszczące uprawy). Sankcje za niewykupienie ubezpieczenia, które jest de facto obowiązkowe, są stosunkowo niewielkie, jednak warto pomyśleć o konsekwencjach braku ubezpieczenia, zanim cokolwiek się wydarzy.